آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  صاحبان سهام مصاحبه مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران : پیشرو ، پیشران و الهام بخش در اقتصاد اسلامی کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی کمباین برنج مدل IHP 2100
چشم انداز "تکمبا" بسیار روشن است
مصاحبه مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران :
مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی