علی اصغر حمیدی فرد : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

غلامرضا جمالی : رئيس هیئت‌ مدیره

سید کاظم جعفرزادهنائب رئيس هیئت‌ مدیره

علی رضا محمودیعضوهيئت مديره

سیدمحمدعلی خطیبی طباطباییعضوهيئت مديره